วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550

แบบฝึกหัด อ.มงคล

คำถามท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
จงเติมคำลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้สมบูรณ์และถูกต้อง

1. คำว่า Communis แปลว่า คล้ายคลึง หรือ ร่วมกัน
2. การสื่อความหมาย หมายถึง กระบวนการส่งหรือถ่ายทอด ความรู้ เนื้อหาสาระ ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม ทักษะ ตลอดจน ประสบการณ์ จากบุคคลฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าผู้ส่งไปยัง บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับ
3. Sender Message Channal Receive
4. สาร หมายถึง เนื้อหาสาระ ความรู้สึก ทัศนคติ ทักษะ ประสบการณ์ ที่มีอยู่ในตัวผู้ส่ง หรือ แหล่งกำเนิด
5. Elements หมายถึง องค์ประกอบย่อยๆ พื้นฐานที่จำเป็นต้องมี
ตัวอย่าง เช่น สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ หรือ สีแดง สีเหลือง เส้น เป็นต้น
6. Structure หมายถึง โครงสร้างที่เกิดขึ้นจาการนำเอาองค์ประกอบย่อยๆ มารวมกัน
ตัวอย่าง เช่น คำ ประโยค หรือสีสัน ขนาด รูปร่าง รูปทรง
7. Content หมายถึง ข้อมูลที่ให้ความรู้สึกนึกคิดตามต้องการของผู้ส่ง
ตัวอย่าง เช่น
8. Treatmant หมายถึง วิธีการเลือกการจัดรหัสหรือเนื้อหาให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถถ่ายทอดความต้องการของผู้ส่ง ไปยังผู้รับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่าง เช่น
9. Code หมายถึง กลุ่มสัญลักษณ์ที่ถูกนำมาจัดแทนความรู้สึก นึกคิด ความต้องการ
ตัวอย่าง เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ดรตรี ภาพวาด กริยา ท่าทาง
10. อุปสรรค์หรือสิ่งรบกวนภายนอก เช่น เสียงดังรบกวน อากาศร้อน กลิ่น แสงแดด
11. อุปสรรค์หรือสิ่งรบกวนภายใน เช่น ความเครียด อารมณ์ขุ่นมัว อาการเจ็บป่วย ความวิตก
12. Encode หมายถึง การเข้ารหัส หรือแปลความต้องการ เช่น สัญลักษณ์
13. Decode หมายถึง การถอดรหัส หรือ แปลรหัสเป็นความหมาย
14. จงอธิบายการสื่อสารความหมายในการเรียนการสอนมาให้ครบถ้วนและถูกต้อง หน้า69
15. จงอธิบายถึงความล้มเหลวของการสื่อความหมายในการเรียนการสอน หน้า 71

ไม่มีความคิดเห็น: